ประวัติส่วนตัว

นางสาวพชรพร  เพลงสันเทียะ

แผนกวิชาการตลาด
ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ เอกการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร