โครงสร้างรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

  1. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการขายเบื้องต้น
  2. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพงานขาย
  3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติการขายและนำไปประกอบอาชีพได้

 

มาตรฐานรายวิชา

  1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เสนอขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. แก้ปัญหาและบริลูกค้า
  4. ทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการขายได้