ข้อมูลประวัติสถานศึกษา


 
          วิทยาลัยเทคนิคพิมายเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประตูชัยต่อมายุบ รวมกับโรงเรียนพิมายวิทยา พื้นที่เป็นที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแลและใช้ ประโยชน์ของโรงเรียนพิมายวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2537 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 16 ในขณะ นั้นได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความประสงค์ ให้บุตร หลานศึกษาต่อสายอาชีพจะต้องเข้าไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาของรัฐได้จากเปิดรับ จำนวนจำกัดจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ให้แก่ราษฎรชาวอำเภอ พิมายและอำเภอใกล้เคียงจึงได้มีการประสานงาน และผลักดันให้มีการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพ พิมายขึ้นจนเป็นผลสำเร็จ หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 2558 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 
 
 
  ขนาดและที่ตั้ง
         พื้นที่เดิมเป็นของโรงเรียนประตูชัยต่อมายุบรวมกับโรงเรียนพิมายวิทยา (สังกัดกรมสามัญศึกษา) เป็นพื้นที่ราชพัสดุอยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์โดยโรงเรียนพิมายวิทยา ต่อมากรมอาชีวศึกษาขอใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลง หมายเลขทะเบียนที่ นม.601 รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 41 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา สภาพพื้นที่ลุ่มลึกน้ำท่วมในฤดูฝน หากจะปลูกสร้างอาคารจะต้องถมดินเพิ่มระดับตั้งแต่ 1.5 เมตร ถึง 3 เมตร

 

 
   วันที่ 23 มีนาคม 2537 
      นายวิรัช รัตนเศรษฐ ได้ประสานงานและขอเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพิมายกับอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ในขณะ นั้นคือ นายบุญเทียม เจริญยิ่ง ในระหว่างที่เดินทางมาตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
 
 

 วันที่ 29 มีนาคม 2537 
     อธิบดีกรมอาชีวศึกษา (นายบุญเทียม เจริญยิ่ง) ตกลงให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพิมาย ดำเนินการจัดหาที่ดินจัดตั้ง และมอบหมายให้ นายอุดม ไชยเดชาธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาในขณะนั้น ทำหน้าที่ประสานงานกับกองการศึกษาอาชีพ เพื่อประกาศจัดตั้งต่อไป
 
 
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 
      เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรุ่นแรกโดยให้เป็นสาขาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้เปิดทำการสอน 4 สาขาวิชา คือ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ และการบัญชี
 
 
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2538
      กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพิมายลงนามโดยนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 วันที่ 25 สิงหาคม 2538

      เริ่มปรับปรุงพื้นที่ ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อาคารสำนักงาน หอประชุม บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหาร บ้านนักการภารโรง ห้องน้ำ – ห้องส้วม รวม 8 รายการ โดยใช้งบประมาณปี 2538 – 2539 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,180,000 บาท และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
 
  วันที่ 7 ตุลาคม 2558
     ได้ประกาศจัดจัดตั้ง เดิมจากวิทยาลัยการอาชีพพิมาย เป็นวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

 

 

 

 
 สัญลักษณ์วิทยาลัย

 
เสมาธรรมจักร หมายถึง กระทรวงศึกษธิการ
ทุ หมายถึง ทุกข์ (ปัญหา)
 หมายถึง สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ (สมมุติฐาน)
นิ หมายถึง นิโรธ การดับทุกข์ (ปฏิบัติและทดลองจนเห็นผล)
 หมายถึงมรรค แนวทางการแก้ปัญหา (วิธีการแก้ปัญหา)

 
สัญลักษณ์ PMITC
 
    

LOGO PMITC.png

        เป็นตราสัญลักษณ์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ออกแบบโดยใช้สีประจำวิทยาลัยคือสีแดงเลือดหมูและสีฟ้า โดยมีความหมายในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ทุ หมายถึง ทุกข์ (ปัญหา)
  ย่อมาจาก Phimai Technical College
 คือภาพรูปร่างของปราสาทหินพิมาย
 ชื่อเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคพิมาย www.pmitc.ac.th
 
สีประจำวิทยาลัย  

ฟ้า

แดงเลือดหมู