งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์


โครงการสิ่งประดิษฐ์ผลงานรางวัลระดับชาติผลลงานรางวัลระดับภาคผลลงานรางวัลระดับ อศจ.รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา'
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 1
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 2
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 3
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 4
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 5
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 6
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 7
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 8
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 9
 • ข้อกำหนดประเภทที่ 10แบบคุณลักษณะ 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา'
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 1
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 2
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 3
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 4
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 5
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 6
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 7
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 8
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 9
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 10
 • แบบคุณลักษณะประเภทที่ 11