แบบฟอร์มและใบคำร้อง

ลำดับ รายการ
1. แบบบันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อ จัดจ้าง   (ขนาด 49.00 KB )
2. แบบบันทึกชี้แจงการไม่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์   (ขนาด 559.16 KB )
3. แบบฟอร์มใบลา งานบุคลากร   (ขนาด 16.07 KB )
4. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558   (ขนาด 156.00 KB )
5. ใบรายชื่อบุคลากร   (ขนาด 88.00 KB )
6. แบบ ปย.1   (ขนาด 32.00 KB )
7. แบบ ปย.2   (ขนาด 33.50 KB )
8. แบบ ปอ.1   (ขนาด 29.00 KB )
9. แบบ ปอ.2   (ขนาด 31.50 KB )
10. แบบ ปอ.3   (ขนาด 32.00 KB )
11. หนังสือรายงานการควบคุมภายใน   (ขนาด 582.40 KB )
12. ตัวอย่างชุดขอซื้อขอจ้าง   (ขนาด 2.99 MB )
13. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองแผนกวิชา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557    (ขนาด 78.94 KB )
14. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557   (ขนาด 505.50 KB )
15. filezila   (ขนาด 6.06 MB )