ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพิมายว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2560