คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมืออุปกรณชางยนต หลักการทํางาน การถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นสวน ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิดระบบหลอลื่นระบบระบายความรอน ระบบไอดีระบบไอเสียการติดเครื่องยนตการปรับแตงและการบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน