คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายวิชา           

ศึกษาเรื่องเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น จาระบี คุณสมบัติของของไหล การวัดอัตราการไหลโดยใช้ Orifices Meter การวัดอัตราการไหลโดยใช้ Weir การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์  โครงงานวิจัย และการประยุกต์ใช้งานในงานเครื่องกล