รายงานการเขียนแผนธุรกิจ

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ  2559

ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

คำนำ

 

รายงานผลการโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ  2559  โดยงานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   ได้ดำเนินการจัดการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ  ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมประดู่แดง  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  เพื่อดำเนินการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับ นักเรียน /นักศึกษา อาชีวศึกษาทุกแผนกวิชาฯ  ที่เข้าร่วมโครงการฯ  สามารถนำความรู้  ทักษะ  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ก่อเกิดผู้ประกอบการใหม่ สร้างรายได้ และนำไปพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพต่อไป

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ให้กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  จะมีประโยชน์ในการดำเนินงานในการสร้างผู้ประกอบการใหม่เป็นอย่างดี

 

 

                                                                                                      งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

                                                                                      11 กรกฏาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ  2559

ในวันศุกร์ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

----------------------------------------------------------

 

ชื่อโครงการ              โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ 2559

เจ้าของโครงการ        งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ   ฝ'ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพชรพร  เพลงสันเทียะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

                             นางณัฐกาญจน์   ผ่องพรรณ์    เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

หลักการและเหตุผล 

  ตามสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่ ศธ 0606/051  เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559  สถานศึกษา 40,000 บาท เพื่อการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา/ส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา ให้เป็น one product one college ต่อไป ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ แจ้งสถานศึกษาภายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ คสช. เรื่องการเพิ่มปริมาณผู้เรียน     และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องทุนเงินสนับสนุนการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา                         งานส่งเสริมผลิตผลฯ  ฝ'ายแผนงานและความร่วมมือ  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ  2559  ในวันศุกร์ที่  8 กรกฏาคม  2559 ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนธุรกิจ และมีความมั่นใจในการก้าวสู่การประกอบธุรกิจในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ

  2. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจในการก้าวสู่การประกอบธุรกิจ

            3. เพื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ
                ตามความถนัดและความสนใจ

 

วิธีดำเนินกิจกรรม (ใช้ระบบ PDCA)

P : การเตรียมการ

1. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ

2. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการฯ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

4. ขอเชิญประชุม / รายงานการประชุม

5. จัดทำหนังสือออกขอความอนุเคาระวิทยากร

 

 

 

-2-

 

D : การดำเนินงานการเข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ 2559

วันศุกร์ที่  8 เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

 

          ตารางกำหนดการ

 

07.30 – 08.00 น.  ลงทะเบียน และรับเอกาสารประกอบการอบรมฯ  ณ ห้องประชุมประดู่แดง

                                   วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

08.00 – 08.30 น.  พิธีเปิดการอบรม และการบรรยายพิเศษ

                                   นางสาวพชรพร เพลงสันเทียะ  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝ'ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงาน

          08.30 – 09.00 น.   ว่าที่ร้อยตรีไชยา  ทับวิธร   รองผู้อำนวยการ  ฝ'ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคพิมาย  กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมฯ

09.00 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษภาพรวมและสถานการณ์เศรษฐกิจการตลาดและช่องทางการ

                                   จำหน่าย การสำรวจความพร้อมของตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

                                   โดย นายดนัย  ตั้งเจิดจ้า  ผู้จัดการ หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์  สาขาพิมาย                                 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประธานอาหาร

13.00 – 15.00 น.  บรรยายการเขียนแผนธุรกิจ และคัดเลือกการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อรับรางวัล
                                   โดย ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาพิมาย

15.30 – 16.00 น.  มอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรมฯ และพิธีปิดการอบรมฯ

 

C : ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ และจากการสังเกตการณ์

1. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

2. ประเมินจากการสังเกตการณ์ การสอบถามด้วยวาจา และจากการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการอบรมฯ

3. ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดการโครงการอบรมฯ

 

A : การรายงานผล

สรุปรายงานผลการโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ เพื่อการนำผล/ปัญหา/อุปสรรค มาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

 

 

-3-

 

งบประมาณ  จำนวนเงิน  10,000.-  บาท

ประเภทเงินงบประมาณโครงการ

(    )   เงินงบประมาณ  (    )  เงินอุดหนุน  (    )   เงินรายได้สถานศึกษา  (    )  อื่นๆ

 

ประเภทรายจ่าย

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน

งบดำเนินงาน

 

 

 

-          ค่าตอบแทนวิทยากร

2 คน  x 3 ชม. x 1,800 บาท

3,600

-

-          ค่าอาหารว่าง (เช้า/บ่าย)

70 คน x 1 มื้อ x 30 บาท

2,100

-

-          ค่าอาหารกลางวัน

70 คน x 1 มื้อ x 40 บาท

2,800

-

-          ป้ายไวนิล (โครงการ)

1 ผืน x 400 บาท

800

-

-          กรอบเกียรติบัตร ขนาด A4

3 กรอบ x 230 บาท

700

-

รวมทั้งสิ้น

10,000

-

 

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ  2559

ผู้เข้าอบรมเขียนแผนธุรกิจ  นักเรียน นักศึกษา  จำนวน  50 คน  ครูที่ปรึกษา  จำนวน 20 คน
รวมทั้งหมด จำนวน  70  คน

 

ผลการดำเนินงาน

ผลจากโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ  2559  ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  8 กรกฏาคม 2559  ณ ห้องประชุมประดู่แดง  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  โดยการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 50 คน, ครูที่ปรึกษา จำนวน 20 คน  โดยแจกแบบสอบถามโครงการจาก กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 50 คน  ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้

 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

 

เพศ

จำนวน

ร้อยละ

      เพศชาย  

19

38.00

      เพศหญิง

31

62.00

รวม

50

100.00

 

          จากตารางที่ 1  พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  62.00  รองลงมาเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 38.00 ตามลำดับ

 

-4-

 

 

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

 

อายุ

จำนวน

ร้อยละ

    ต่ำกว่า 20 ปี

40

80.00

    21-30 ปี

10

20.00

    31 ปีขึ้นไป

-

-

รวม

50

100

 

จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา อายุระหว่าง 21–30 ปี  จำนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00  ตามลำดับ

 

ตารางที่ 3  แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

 

        ระดับชั้น

จำนวน

ร้อยละ

         ปวช.

25

50.00

         ปวส.

25

50.00

         รวม

50

100

 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับการศึกษา ปวช. จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และระดับชั้น ปวส. จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามลำดับ

 

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามแผนกวิชา

 

        ระดับชั้น

จำนวน

ร้อยละ

         การบัญชี

10

20.00

         คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         การตลาด

         ช่างยนต์

         ช่างไฟฟ้ากำลัง

         ช่างอิเล็กทรอนิกส์

         ช่างกลโรงงาน

         ช่างซ่อมบำรุงฯ

         เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

5

5

5

5

5

5

5

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

         รวม

50

100

 

จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0.  รองลงมา แผนกวิชาคอมพิวเตอ์;ธุรกิจ  จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.00,  แผนกวิชาการตลาด

จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00, แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00, แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ10.00 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงฯ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลำดับ

-5-

 

ตารางที่  5  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ การจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ  2559  ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  ในวันศุกร์ที่  8 กรกฏาคม  2559   โดยเทียบค่าเฉลี่ยดังนี้

 

ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง   พึงพอใจในระดับ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง   พึงพอใจในระดับ มาก

ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง   พึงพอใจในระดับ ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง   พึงพอใจในระดับ น้อย

ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50   หมายถึง   พึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด

 

หัวข้อ

   X

S.D.

แปรผล

1. การอำนวยความสะดวกและการจัดเตรียมเอกสาร

4.60

.056

มากที่สุด

2. เนื้อหาหัวข้อการบรรยายแผนลงทุนด้านการเงิน

4.53

.057

มากที่สุด

3. เนื้อหาการบรรยายด้านการตลาด/เทคนิคการผลิต/การจัดการ (องค์กร)

4.53

.629

มากที่สุด

4. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ

4.43

.626

มาก

5. เอกสารประกอบการอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์

4.40

.675

มาก

6. ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากร มีเนื้อหา สาระ ในการอบรม

4.53

.571

มากที่สุด

7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจง่าย

4.30

.702

มาก

8. มีความชัดเจนในการตอบคำถาม ข้อสักถามต่างๆ ของวิทยากร

4.17

.747

มาก

9. วัน เวลา สถานที่ ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม

4.23

.858

มาก

10. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์

4.33

.661

มาก

รวมค่าเฉลี่ย

4.40

.563

มาก

 

 

จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ  2559  ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  8 กรกฏาคม  2559  ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้

ข้อที่ 1. การอำนวยความสะดวกและการจัดเตรียมเอกสารในการรับลงทะเบียนมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

ข้อที่ 2. เนื้อหาหัวข้อการบรรยายแผนการลงทุนด้านการเงิน  ข้อที่ 3. เนื้อหาการบรรยายแผนด้าน
                     การตลาด/เทคนิค (การผลิต)/ การจัดการ (องค์กร,คน)  และ ข้อที่ 6. ความรู้และประสบการณ์
                     ของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหัวข้อการอบรมฯ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.53

ข้อที่ 4. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.43

ข้อที่ 5. เอกสารประกอบการอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40

ข้อที่ 7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจง่าย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.30

ข้อที่ 10. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.33

           ข้อที่ 9. วัน เวลา สถานที่ ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.23

           ข้อที่ 8. มีความชัดเจนในการตอบคำถาม ข้อสักถามต่างๆ ของวิทยากร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.1

-6-

 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- ควรมีการเปลี่ยนสถานที่จัดการอบรมฯ

 

สรุป/อภิปรายผล

การจัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ  2559  ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  8 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  โดยมีนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจมีความพึงพอใจมาก และในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจที่ถูกต้อง ทั้งด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านเทคนิคการผลิต และด้านการจัดการองค์กร  เพื่อนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจในอนาคต และการจัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ 2559  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดโครงการฯ ครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ขั้นตอนการดำเนินการ

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม  2559  ณ ห้องประชุมประดู่แดง

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย