รายงานศูนย์บ่มเพาะฯ 2558

รายงานผลการดำเนินงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสถานศึกษา

จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

๑. บทสรุปผู้บริหาร

          วิทยาลัยเทคนิคพิมายเป็นวิทยาลัยรัฐภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีนโยบายในการผลิตนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพรวมทั้งมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนทุกภาคส่วน ทั้งคณะครูอาจารย์  ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและเจ้าที่ของวิทยาลัยในการร่วมสร้างสังคมการประกอบการ ด้วยเล็งเห็นว่า การพัฒนาประเทศและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่สังคมและเศรษฐกิจนั้น จำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งและพร้อมในการแข่งในเวทีโลก รวมทั้งรัฐบาลก็ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก็ได้สนับสนุกการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้นำผลงานของสถาบันศึกษามาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของวิทยาลัย รวมทั้งธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาและผู้ประกอบรายใหม่ โดยให้ความสำคัญกับ การบ่มเพาะนักศึกษา คณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่อยู่โดยรอบวิทยาลัย ทางวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการเพื่อเข้าร่วมในโครงการและทำการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้น และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้น และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์งานที่จะนำพาศักยภาพของวิทยาลัยทั้งด้านความเชี่ยวชาญของคณะครูอาจารย์ ความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการและงานวิจัย มาสร้างประโยชน์และพัฒนานำพาเศรษฐกิจไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

๒. ความเป็นมาของโครงการ

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จัดตั้งขึ้นในสถานศึกษาทุกๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ประกอบการที่อยู่โดยรอบวิทยาลัยที่สนใจ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประกอบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีศักยภาพที่นำไปสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นและเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ประกอบการที่อยู่โดยรอบวิทยาลัยที่สนใจ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการและองค์ความรู้เพื่อรอบรับอาชีพสู่สังคมการประกอบการและชุมชน ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนั้นมีระบบการบริการจัดการแบบความคล่องตัวทันสมัยสอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

 

 

๓.  ข้อมูลศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

     ๓.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

           ๓.๑.๑

           วิสัยทัศน์ 

           วิทยาลัยเทคนิคพิมาย มุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาชั้นนำแบบครบวงจรโดยมีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

           พันธกิจ

           ๑. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพในวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

           ๒. พัฒนากระบวนการให้บริการและพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์บ่มเพาะ

           ๓. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค

พิมายและสามารถเชื่อต่อกับโลกธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่

           ๔. ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง

           ๕.  เสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง

           ๖. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยบ่มเพาะ ของสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

           ๗. จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก

           ๓.๑.๒ วัตถุประสงค์

           วัตถุประสงค์ของศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

           ๑.  เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาย รวมทั้งก่อตั้งชมรมในสถานศึกษาให้แล้วเสร็จ

           ๒.  สร้างระบบการให้บริการการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการให้เสร็จสิ้นและสามารถดำเนินการได้

           ๓.  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เจ้าหน้า ตลอดจนผู้ประกอบการ

           ๔.  จัดกิจกรรมตามแผนดำเนินงานเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เจ้าหน้า ตลอดจนผู้ประกอบการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ ๑๐๐ คน

           ๕.  ประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           ๖.  ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือบริษัทจัดตั้งใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาจากระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจ จนสามารถทำให้เกิดบริษัทที่เติบโตมีรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

         

           ๓.๑.๓ ผู้รับบริการเป้าหมาย

           เป้าหมายหลัก คือ นักเรียน นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เจ้าหน้า ตลอดจนผู้ประกอบการภายในวิทยาลัย

           เป้าหมายรอง คือ บุคคลภายนอกบริเวณรอบวิทยาลัย และ บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับบริการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

           งานบ่มเพาะวิสาหกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ จัดทำแผนการบ่มเพาะวิสาหกิจโดยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อให้มีศักยภาพพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) พร้อมทั้งจัดหาสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ อบรมให้ความรู้ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นให้ผู้ประกอบการมีโอกาสดำเนินธุรกิจจริงโดยวิทยาลัยจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายใหม่สู่คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ และดำเนินการติดตามผลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ต่อไปนี้

           ด้านการตลาดและเครือข่ายสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการออกแบบสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้โครงการเป็นที่รู้จักทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัย

           ด้านพัฒนาธุรกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานพัฒนาธุรกิจ งานจัดนิทรรศการแสดงสินค้า งานสร้างฐานตลาดเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ และงานจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจการการบ่มเพาะได้ขยายการจัดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งจัดหารายได้ให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่บุคคลและองค์กรภายนอก

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๓.๒ โครงสร้างองค์กร

           ๓.๒.๑ แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประยูร  ป้องสีดา     ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ

นายกรภัทร์  จุ้ยยิ้ม        รองผู้อำนวยการ           กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีไชยา  ทับวิธร รองผู้อำนวยการ           กรรมการ
นายจักรี  ราชนิล                   รองผู้อำนวยการ           กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีสิน  สุขพงษ์   รองผู้อำนวยการ           กรรมการและเลขานุการ

นายจักรี  ราชนิล                             รองผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ

นางสาวสุชาดา  เชื้อจันอัด         หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี   กรรมการ

นางสาวกัลย์ฐพัทร์  พงษ์สง่างาน  หัวหน้างานการเงิน        กรรมการ

นางสาวนิศานาถ  ราชนิล          หัวหน้างานการเงิน        กรรมการ

นางนิศานาถ  ราชนิล               หัวหน้างานการบัญชี      กรรมการ

นางสาวปัทมา  ขุนสันเทียะ        ครูจ้างสอน                กรรมการ

นางสาวมานิดา  สุรุ่งเรืองสกุล      ครูจ้างสอน                 กรรมการ

นางจารุวรรณ  กรกำจายฤทธิ์      ครูจ้างสอน                 กรรมการ

นางสาวอรวรรณ  สุนเจิม           ครูจ้างสอน                 กรรมการ

นายภานุมาศ  บำเพ็ญชาติ         ครูจ้างสอน                 กรรมการ

นายชัชวาล  คำเพชรดี              หัวหน้างานวิจัยฯ          กรรมการ

นายสมศักดิ์  สันพิมาย              หัวหน้างานสื่อฯ           กรรมการ

นายสันชัย  สุขศรีพะเนาว์           หัวหน้างานประชาสัมพันธ์          กรรมการ

นายวิชาญ  ศูนย์กลาง               หัวหน้าแผนกวิชา          กรรมการ

                                       ช่างซ่อมบำรุง

นางสาวพชรพร  เพลงสันเทียะ     พนักงานราชการ          กรรมการและเลขานุการ

นางณัฐกาญน์  ผ่องพรรณ์                   เจ้าหน้าที่งานการค้าฯ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน