แผนที่ สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
430 หมู่.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 044-471249
เบอร์แฟกซ์ 044 - 471249 กด 2
ชื่อเว็บไซต์สถาบัน www.pmitc.ac.th 
อีเมล์ : phimai.pm@gmail.com

 

แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

 

   โอเปอร์เรเตอร์ 
0,1
   ห้องสมุด
114
   เครื่องแฟกซ์ 
2
   ร้านค้าประดู่แดง
112
   งานประชาสัมพันธ์
2
   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
115
   สายตรงผู้อำนวยการ
101
   แผนกวิชาการบัญชี
116
   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
102
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
116
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
134
   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
119
   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
103
   แผนกวิชาช่างยนต์
120
   รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
104
   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
121
   สำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
106
   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
122
   สำนักงานฝ่ายวิชาการ
133
   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
123
   สำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
108
   แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
124
   สำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบุคลากร
3
   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
125
   งานการเงิน
105
   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
126
   งานพัสดุกลาง
111
   แผนกวิชาการขาย
127
   งานอาคารสถานที่
139
   ป้อมยาม
191
   งานทะเบียน
109
   
 

 

 
พื้นที่เดิมเป็นของโรงเรียนประตูชัย ต่อมายุบรวมกับโรงเรียนพิมายวิทยา (สังกัดกรมสามัญศึกษา) เป็นราชพัสดุอยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์โดยโรงเรียน พิมายวิทยา กรมอาชีวศึกษา ขอใช้พื้นที่ราชพัสดแปลง หมายเลขทะเบียนที่ นม.601เมื่อวันที่ 27 มกราคม พศ. 2538 จำนวน 30 ไร่ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พศ. 2538 จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา สภาพพื้นที่ลุ่มลึกน้ำท่วมในฤดูฝนหากจะปลูกสร้างอาคารจะต้องถมดินเพิ่มระดับตั้งแต่ 1.5 เมตร ถึง 3 เมตร

 

 
ทิศเหนือติด โรงเรียนพิมายวิทยา
ทิศตะวันออกติด ถนนพิมาย - ชุมพวง
ทิศตะวันตกติด ลำน้ำจักราช
ทิศใต้ติด ลำน้ำจักราชและที่ดินของเอกชน