วิสัยทัศน์, พันธกิจ

 

 ปรัชญา
     ปัญญาดี   ฝีมือเยี่ยม   เปี่ยมวินัย  ใฝ่คุณธรรม

 อัตลักษณ์
     ฝีมือดี มีคุณธรรม

 เอกลักษณ์
     การให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 วิสัยทัศน์
     วิทยาลัยเทคนิคพิมาย เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ เป็นผู้นำด้านบริการชุมชน มีความเป็นเลิศด้านงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม


 พันธกิจ
    1. จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับชั้น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้หลักคุณธรรมนำความรู้
    2. ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
    3. บริการด้านวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน สังคม บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ที่สนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
 
 
 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ได้กำหนดคุณลักษณะพึงประสงค์   ของนักเรียน-นักศึกษาดังนี้  
    1. มีคุณธรรมล้ำเลิศ
    2. มีปัญญารู้รอบตัว รู้ทันทั่วเทคโนโลยี
    3. สามารถทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
    4. มีระเบียบวินัยในตนเองและผู้อื่น
    5. ภาคภูมิความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ มีความคิดสร้างสรรค์
    6. รู้จักแก้ปัญหา กล้าแสดงออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองให้เป็น
    7. เป็นผู้นำที่ดีอย่างมีคุณภาพ
    8. มีประชาธิปไตยครองใจตน รักษาประโยชน์ให้ทุกคนในชาติ
    9. มีมนุษยสัมพันธ์อันดี สร้างสามัคคีในหมู่คณะ
    10. มีร่างกายแข็งแรงและสดชื่น ใจรมย์รื่นและมั่นคง
    11. มีจริยธรรม-คุณธรรม นำชีวิต อยู่ร่วมมิตรอย่างมีความสุข
    12. สร้างเกียรติภูมิให้วิทยาลัยฯ โดยร่วมมือร่วมใจเชิดชู