ยุทธศาสตร์การศึกษา

        1. ผู้เรียนอยากเรียนสาขาอะไรต้องได้เรียนสาขาวิชานั้น
        2. ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการรับนักศึกษาใหม่
        3. ประกันคุณภาพและการมีงานทำ
        4. เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีวศึกษา
        5. สร้างงานสร้างรายได้ฝึกเป็นเถ้าแก่
        6. การเทียบโอน ประสบการณ์ให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพ
        7. มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้เรียนเก่ง
        8. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมลงทุน
        9. จัดโรงงานให้มีในโรงเรียน จัดโรงเรียนให้มีในโรงงาน

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

  • นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ ให้มีความชำนาญสามารถทำงานในสถาน ประกอบการได้ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศรัทธาในศาสนา เทอดทูลพระมหากษัตริย์
  • มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและพอใจที่จะประกอบอาชีพสุจริตเปิดโอกาสให้ประชาชน , และหน่วยงานสถานประกอบการได้เพิ่ม ศักยภาพทางการศึกษาได้อย่างทั่งถึงมีการประยุกต์ผสมผสาน ความรู้เทคโนโลยีใหม่กับภูมิปัญญาในท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อเกินวัตกรรม ทางเศรษฐกิจ และสังคม มีผลการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนว ทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
  • ประสานให้ความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่องมีการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างกลไกในการพัฒนา
 
 
มติตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน 

      1. ภารกิจประจำ
            ผลผลิตนักศึกษาระดับ ปวช.
            ผลผลิตนักศึกษาระดับ ปวส.
            ผลผลิตการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

      2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์ สอศ. และ ศธ.
            1. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
            2. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการตลาดแรงงานและเทคโนโลยีใหม่
            3. โครงสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
            4. โครงการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา
                  - การประเมินแผนงาน งานโครงการ
                  - การเพิ่มประสิทธิภาพงานได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
            5. โครงการพัฒนางานโครงสร้างใหม่บริหารจัดการ
            6. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา)
            7. โครงการอาชีวบริหาร (ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์)
                  ก.โครงการพระราชดำริ 
                  ข.โครงการปลูกต้นกล้าปัญญาเด็กไทย 
                  ค.โครงการ พัฒนาเด็กด้วย ICT
            8. โครงการทำนุบำรุงศาสนาศิลปและวัฒนธรรม (จัดกิจกรรมนักศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ค่ายบำเพ็ญประโยชน์)
            9. โครงการสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เยาวชนอาชีวศึกษา (ดนตรี กีฬา นันทนาการ และการแสดง)
            10. โครงการตามแนวพระราชดำริ
            11. โครงการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้เรียน
            12. โครงการส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน
            13. โครงการการบริการวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป (108 อาชีพ มหกรรมอาชีวศึกษา ฯลฯ)
            14. โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
            15. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา