ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1

นายอุดม  ไชยเดชาธร

ผู้อำนวยการ

15 เม.ย. 2537 – 13 ต.ค. 2537

2

นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ

ผู้อำนวยการ

14 ต.ค. 2537 – 19 ธ.ค. 2538

3

    นางสาวสมศรี  อนันตเวชวิทย์     

ผู้อำนวยการ

20 ธ.ค. 2538 – 18 เม.ย. 2539

4

นายพูนชนะ  คงพูนวิรุฬ

ผู้อำนวยการ

19 เม.ย. 2539 – 13 พ.ค. 2551

5 นายทัศนา  เพลงสันเทียะ ผู้อำนวยการ

6 พ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2557

6

นายประยูร  ป้องสีดา

ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2562
7 นายนนท์ธพันธุ์  พิมพา ผู้อำนวยการ

31 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน