หลักสูตร

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)  จำนวน  3  ประเภทวิชา  5  สาขาวิชา  ดังนี้

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   จำนวน  2  สาขาวิชา 
  1.1 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
  1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม      จำนวน  2  สาขาวิชา 
  2.1 สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน 
  2.2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ประเภทวิชาคหกรรม        จำนวน  1  สาขาวิชา 
  3.1 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 
               ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป นั้น

               ในการนี้ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จึงเผยแพร่เอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นต้นไป

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

....- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
....- สาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง

ประเภทวิชาศิลปกรรม

....- สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
....- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ประเภทวิชาคหกรรม

....- สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม

 

 

               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จำนวน 9 ประเภทวิชา 51 สาขาวิชา
และได้เผยแพร่เอกสารหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษาใช้จัดการเรียนการสอน
ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2556 เป็นต้นไป นั้น

               สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ดำเนินการจัดทำ
รูปเล่มเอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556โดยได้จัดเรียง
เนื้อหาและรายละเอียด ในเล่มหลักสูตรใหม่เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน โดยได้มีการ
ปรับรูปเล่มจากเดิม 13 เล่ม ปรับใหม่เป็น 15 เล่ม (รายละเอียดการปรับปรุง)

               ทั้งนี้ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอแก้ไขข้อมูลเอกสาร
หลักสูตรที่ได้เผยแพร่ ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4เล่มประเภท วิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอจำนวน 1 เล่ม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จำนวน 1 เล่ม ในส่วนโครงสร้างหลักสูตรของทุกสาขาวิชา ของหมวดทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ โดยขอแก้ไขรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 
เป็น รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 

 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ 1

....- สาขาวิชาช่างยนต์ ...........- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
....- สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง .....- สาขาวิชาช่างต่อเรือ
....- สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องก

เอกสารเพิ่มเติมสาขาวิชาช่างต่อเรือ

9. ประเภทวิชาศิลปกรรม เล่มที่ 2

....- สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์...- สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
....- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก........- สาขาวิชาศิลปการดนตรี

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ 2

....- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง....- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
....- สาขาวิชาโทรคมนาคม .....- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

10. ประเภทวิชาศิลปกรรม เล่มที่ 3

....- สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
....- สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี.........- สาขาวิชาช่างทองหลวง

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ 3

....- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง........- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
....- สาขาวิชาสำรวจ ............- สาขาวิชาโยธา
....- สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

11. ประเภทวิชาคหกรรม

....- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ..- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
....- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์....- สาขาวิชาเสริมสวย

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ 4

....- สาขาวิชาช่างพิมพ์ ........- สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
....- สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์

12. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

....- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

....- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ...- สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
....- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

13. ประเภทวิชาประมง

....- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ..- สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

6. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

....- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

....- สาขาวิชาการโรงแรม ........- สาขาวิชาการท่องเที่ยว

7. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

....- สาขาวิชาการบัญชี............- สาขาวิชาการตลาด
....- สาขาวิชาการเลขานุการ .....- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
....- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก........- สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
....- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์.- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

15. หมวดวิชาทักษะชีวิต

....- กลุ่มวิชาภาษาไทย.............- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
....- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ........- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
....- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์........- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

8. ประเภทวิชาศิลปกรรม เล่มที่ 1

....- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์.........- สาขาวิชาการออกแบบ
....- สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม....- สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
....- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

 
 
TS4
 
 
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่17 กรกฎาคม 2557