ประวัติผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุล

 • ดร.ธิปดิ์  ภาสว่าง

ตำแหน่ง

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก (ปร.ด.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • ปริญญาโท (ค.อ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ไฟฟ้าสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2538 - 2540  ครูวิทยาลัยเทคนิคระนอง
 • พ.ศ.2540 - 2561  ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 • พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ผลงานวิชาการ

 • การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น พร้อมเอกสารประกอบ
 • รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมเอกสารประกอบ

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติที่ได้รับ

 • วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (คศ.4) ขั้นสายสะพาน (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
 • รางวัลเหรียญเงิน 'อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง' (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
 • กรรมการระดับชาติ 'ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝัง' (สอศ.)
 • รางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ด้านประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรทาสาธารณภัย 'อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง' (สอศ.)
 • กรรมการและเลขานุการระดับชาติ 'การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับ (ปวส.)'(สอศ.)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 'ระบบบริหารจัดร้านซ่อม ออนไลน์ครบวงจร' (สอศ.) 
 • คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้ โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชกรรม (สอศ.)

งานวิจัย

 • The Development of Expert System in Utilizing and Determining Defectectiveness of Television Set, Thesis มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545
 • 'QFD-Based conceptual design of an AUR (Autonomous Underwater Robot)'JOURNAL-JSME-D-14-00186
 • การออกแบบพัฒนาและควบคุมแบบอัจฉริยะสำหรับหุ่นยนต์ได้ น้ำอัตโนมัติ Design, Development and inteliigent Control of an Autonomous Underwater Robot มหาวิทยาลัยมหาสาารคาม, 2557