โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา 3100-0107 ชื่อวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ หน่วยกิต 3 จำนวนคาบ 3
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความเข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครียด และคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นส่วนโครงสร้างและเครื่องจักรกล
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหา มีความตระหนักถึงความภัยและความคุ้มค่าของวัสดุ