เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

ผล

ระดับผล

0-49

ตำกว่าเกณฑ์

0

50-54

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

1

55-59

พอใช้

1.5

60-64

ปานกลาง

2

65-69

ค่อนข้างดี

2.5

70-74

ดี

3

75-79

ดีมาก

3.5

80-100

ดีเยี่ยม

4

คะแนนเก็บ
จิตพิสัย                               20       คะแนน
สอบปลายภาค                      20       คะแนน
ใบงาน                                10       คะแนน
ทดสอบระหว่างเรียน                      50       คะแนน

วม                                                        100             คะแนน