ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โฮมเพจ ครูกรณ์ศุภพล

 นายกรณ์ศุภพล เวียงสันเทียะ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2100 1001

ข่าวประชาสัมพันธ์

27-28 เมษายน 2558 อบรม RMS 2012
Laughing


29-30 เมษายน 2558 อบรม KM Undecided

18 พฤษภาคม 2558 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 Cry