ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

 ที่ 

งบรายจ่าย

งบประมาณ

เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

เงินรายได้สถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

อัตราส่วน

1

งบบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการ

9,008,439.30

-

-

-

-

9,008,439.30

22

 

พนักงานราชการ

3,720,577.00

-

-

-

-

3,720,577.00

9.07

 

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

-

3,821,125.69

-

-

-

3,821,125.69

9.32

2

งบดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ค่าตอบแทน

-

952,650.00

-

-

1,405,353.80

2,358,003.80

5.75

 

2.2 ค่าใช้จ่าย

-

1,093,673.00

-

-

2,605,808.30

3,699,481.30

9.02

 

2.3 ค่าวัสดุ

-

2,634,210.40

-

1,886,590.00

1,302,430.70

5,823,231.10

14.20

 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

-

864,274.27

-

 

812,536.30

1,676,810.57

4.09

 

2.5 ค่าครุภัณฑ์

1,500,000.00

120,900.00

-

-

1,004,349.30

2,625,249.30

6.40

 

งบดำเนินงาน ปวช.

2,995,000

-

-

-

-

2,995,000

7.30

 

งบดำเนินงาน ปวส.

1,865,100

-

-

-

-

1,865,100

4.55

 

งบดำเนินงานระยะสั้น

534,100

-

-

-

-

534,100

1.30

3

งบลงทุน

846,000.00

-

-

-

-

846,000.00

2.06

4

งบอุดหนุน

 

-

1,597,097.02

-

-

1,597,097.02

4

 

อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์

346,000.00

-

-

-

-

346,000.00

0.84

5

งบรายจ่ายอื่น

2,456,500

-

-

-

69,006.00

69,006.00

0.15

 

รวมทั้งสิ้น

23,271,716

9,486,833.36

1,597,097.02

1,886,590.00

7,199,484.40

43,441,721

100