ข้อมูลหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร 

วิทยาลัยเทคนิคพิมายมีการจัดการเรียนการสอน

 โดยดำเนินการเปิดสอนตามหลักสูตรดังนี้ 

หลักสูตร

ประเภทวิชา

แผนกวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพ

(ปวช.)

   อุตสาหกรรม

1. ช่างยนต์  ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน  ช่างกลโรงงาน 
3. ช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมบำรุง
4. ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  พาณิชยกรรม 1. การบัญชี การบัญชี
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. การตลาด การตลาด

   เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

(ปว.)

   อุตสาหกรรม

1. ช่างยนต์ - เทคนิคเครื่องกล - เทคนิคยานยนต์
2. ช่างกลโรงงาน - เทคนิคการผลิต - เครื่องมือกล
3. ช่างซ่อมบำรุง - เทคนิคอุตสาหกรรม - ติดตั้งและบำรุงรักษา
4. ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ - อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   พาณิชยกรรม 1. การบัญชี - การบัญชี - การบัญชี
2. การตลาด - การจัดการทั่วไป - การจัดการทั่วไป
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูคำอธิบายรายวิชาที่นี่