คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีการศกึษา 2564