ข้อมูลอาคารสถานที่

 

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

3

36401

1,920

14 x 56

9,585,253.-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

อาคารอำนวยการ หอประชุม

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

1/ลอย

36402

960

28 x 39

4,799,225.-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

1/ลอย

36403

480

142x 32

4,975,933.-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

อาคารโรงฝึกงานช่างซ่อมบำรุง

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

1/ลอย

36403

480

142x 32

4,975,933.-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

บ้านพักครู 6 หน่วย

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

2

36404

-

140.5x 36

4,782,073.-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

2

38001

-

-

583,018.-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

บ้านพักนักการภารโรง

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

1

38002

-

6.6 x 12.2

975,700.-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

ห้องน้ำ-ห้องส้วม 3 หน่วย

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

1

36002

-

4 x 4

199,513.-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

ห้องน้ำ-ห้องส้วม 3 หน่วย

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

1

36002

-

4 x 4

288,000.-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

3

36401

1,100

14 x56

6,600,000.

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

 4

 

 

 

17,982,000 .-

คลิกดูรูปขนาดใหญ่
 

โรงอาหาร

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

 1

 

 

 

880,000 .-

 

 

อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

 1

     
1,200,000อาคารศูนย์วิทยบริการ
 

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

 3

     
9,100,000 .-

อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

 1

 

 

 

6,000,000 

อาคารอเนกประสงค์

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

 

 

 

 

5,000,000 

โครงหลังคาโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาพร้อมพื้นคอนกรีต

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

 1

 

 

 

6,460,000 .-

 

หลังคาทางเดินเท้า

ชั้น

เลขที่ แบบ

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ขนาด (เมตร)

งปม.ก่อสร้าง

 4

 

 

 

200,000 .-

 

 

Camera Back icon - Free transparent PNG, SVG. No Sign up needed. ภาพถ่ายทางอากาศ