บทความที่ค้นพบ

• ประวัติ ผอ.
• ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
• Ext-10
•
•


ชื่อ-สกุล

 • นายนนท์ธพันธุ์  พิมพา
    ตำแหน่ง
    • ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
    ภูมิลำเนา
    • จังหวัดมหาสารคาม

    การศึกษา

    • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย จ.ขอนแก่น (Holy Redeemer Boys School)
    • ปวช.-ปวส. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (THAI-GERMAN) ; (T.G.T.K.) รหัส 261104
    • ปริญญาตรี ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น (THAI-GERMAN)
    • ปริญญาโท ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
    • Cert ; สถาบันสอนภาษา A.U.A. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Level 8)
    • Cert ; Ship Building ; สถาบัน OSCC, Yokohama, JAPAN (ประเทศญี่ปุ่น)
    • สอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(JICA) ; ภาคภาษาอังกฤษ ; โดยกรมวิเทศฯ-กรมอาชีวศึกษา(ทุนระยะเวลา 1 ปี)

    วุฒิทางลูกเสือ

    • A.L.T.C.

    ชำนาญเรื่อง

    • ปัจจัยเสี่ยง (Rick Factors) ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม

    งานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์ ;

    1. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, รศ., สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล ,ผศ.,ดร. และนนทพันธ์ พิมพา, 2550, “ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 81.
    2. ตัวแบบการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก Model of Administration for Industrial and Community Education College under the Office of Vocational Education Commission for the Quality Assessment of Education inside and outside. ; ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (23-25 มีนาคม 2560) ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อุดรธานี โดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

    ประวัติการทำงาน
    (รับราชการครู 18 ปี จากตำแหน่งอาจารย์ 1 - ครู คศ.3)

    • ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 - อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย (ปี 2534-2551)
    • ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (ปี 2551-2552)

    (รับราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นเวลา 8 ปี)

    • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ปี 2554-2560)
     • #ผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบ 3 ในระดับดีมาก (1 ใน 7 แห่งทั่วประเทศ)
     • #(Excellent Model ระบบขนส่งทางราง) ความร่วมมือประเทศจีน
     • #สถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ
    • ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2560 - ปัจจุบัน)

    ความสามารถพิเศษ

     • #จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษา A.U.A. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Level 8 )
     • สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
     • #รับปรึกษางานวิจัยในระดับปริญญาโทในด้าน “Rick Factors in Factories”