กิจกรรม


 


 


 


  


 เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรับสมัคร

 1.  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลต่อไปนี้
  •  นักเรียน นักศึกษา  จำนวน  2  ฉบับ
  •  บิดา-มารดา  จำนวน 2 ฉบับ
  •  ผู้ปกครอง  จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนา ปพ.1:พ (วุฒิ ม.3) 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง กรณีสมัคร ปวช.
 3.  สำเนา ปพ.1:พ (วุฒิ ม.6) 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง กรณีสมัคร ปวส.
 4.  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน  1  ใบ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว

 1.  ใบมอบตัวนักเรียน นักศึกษา CLICK ดาวน์โหลด จำนวน 1 ฉบับ
 2.  หนังสือค้ำประกันฯ CLICK ดาวน์โหลด จำนวน 2 ฉบับ
 3.  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลต่อไปนี้
  •  นักเรียน นักศึกษา  จำนวน  2  ฉบับ
  •  บิดา-มารดา  จำนวน 2 ฉบับ
  •  ผู้ปกครอง  จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนา ปพ.1:พ (วุฒิ ม.3) 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง กรณีสมัคร ปวช.
 5.  สำเนา ปพ.1:พ (วุฒิ ม.6) 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง กรณีสมัคร ปวส.
 6.  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน  1  ใบ

CLICK อ่านรายละเอียด


 

 


เข้าเว็บไซต์      I     คู่มือการดาวน์โหลด

วิธีการดาวโหลดสำเนาระเบียนผลการเรียน (รบ.1)

 1. เข้าเว็บไซต์  http://std2018.vec.go.th
 2. เลือกบริการกลุ่มนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย รหัสประจำตัวนักศึกษา และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลือกวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 4. เข้าเมนูบริการนักเรียน online ทางด้านซ้าย
 5. เลือก ดาวน์โหลดเอกสารจบการศึกษา

หากเข้าไปแล้วไม่มีเอกสารให้ดาวน์โหลด แสดงว่า

 1. ใบ รบ.1 ไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่องานทะเบียน
 2. รายวิชายังไม่ครบตามโครงสร้าง
 3. ยังไม่ผ่านตรวจสอบวุฒิ
 4. ยังไม่ได้รับอนุมัติผลการเรียน
 5. ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอจบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563


ดูรายละเอียด CLICK!!


 

สถิติเยี่ยมชม

573844