ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (Young enterprenuer Club)
ที่มาของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม

                  

             การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

                                       
                       
  
   การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
        

สถิติเยี่ยมชม

176869