ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (Young enterprenuer Club)
ที่มาของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
อบรม 61.jpg

             การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

 
                       ประชาสัมพันธ์ 61 อบรมแผนธูรกิจ.jpg
  
   การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
        

สถิติเยี่ยมชม

99149